Toepassingen

Vernietiging met gebruik van de vegetatie als dierenvoeder, voor ploegen of doorzaaien

Vernietiging met gebruik van de vegetatie als dierenvoeder, voor ploegen of doorzaaien

Dosis: 3,0 - 5,25 L/ha. Vernietiging van kweek en andere ongewenste soorten bij graslandhernieuwing. Maximum één toepassing per teelt. Na maaien of beweiden, wachten met spuiten tot het kweekgras weer 10 - 15 cm lang is, of 4 - 6 bladeren heeft. Doorzaaien: (zonder grondbewerking). Toepassing: Bij voorkeur van half juli tot half september. 5 dagen na de... Lees meer
Aantal views (5318)
Bestrijding japanse duizendknoop

Bestrijding japanse duizendknoop

Injectie van Roundup PowerMax onder de 2de knoop bij stendels van minstens 1.5 cm diameter. De verdunning, het aantal te behandelen stengels/m2 en het te injecteren volume zijn afhankelijk van het materiaal en de ontwikkeling van de plant. dosis: 6.75-7.5 L/ha - 1-2 Toepassingen Lees meer
Aantal views (6459)
Pleksgewijze bestrijding van onkruiden in land- en tuinbouwgewassen, grasland alsmede in openbaar groen

Pleksgewijze bestrijding van onkruiden in land- en tuinbouwgewassen, grasland alsmede in openbaar groen

Ter bestrijding van ongewenste vegetaties zoals distels, klein hoefblad, kweekgras, houtachtige gewassen en heesters, braam. Om beschadiging van het gewas te voorkomen is het aanbevolen een afschermkap te gebruiken. Gewasplanten en/of plantsoenbeplantingen die geraakt worden sterven af. Lees meer
Aantal views (4935)
In land- en tuinbouwgewassen, grasland en aanplantingen met behulp van onkruidbestrijkers

In land- en tuinbouwgewassen, grasland en aanplantingen met behulp van onkruidbestrijkers

Selectieve onkruidbestrijding met behulp van speciaal voor dit doel ontwikkelde onkruidbestrijkers. Ter bestrijding van boven het gewas uitstekend onkruid dient er minimaal een hoogteverschil van 10 cm tussen onkruid en gewas te zijn. Ter bestrijding van individuele onkruidplanten en onkruidhaarden tussen het gewas of beplanting kan handapparatuur worden gebruikt. Ter voorkoming van schade... Lees meer
Aantal views (4616)
Stobbenbehandeling

Stobbenbehandeling

Verse zaagvlakken van afgezette bomen of struiken insmeren met de bokkepoot of bespuiten met een 1.5 % oplossing (75 ml in 5 L water) om uitlopen te voorkomen. Bij herfsttoepassing tegen uitlopen van stobben van bomen en struiken. Vernietiging van Amerikaanse vogelkers. Maximaal één toepassing per jaar. Opmerking: - Stobben niet behandelen als ze voorkomen... Lees meer
Aantal views (6243)
Bomen en sierheesters en bosaanplantingen

Bomen en sierheesters en bosaanplantingen

Behandeling met een oplossing (45 ml in 5 L water) aan de voet van bomen of struiken. Om schade te vermijden wordt aangeraden een afschermkap te gebruiken. Braamstruiken, varens en doorlevende grassen worden best bestreden vanaf de maand augustus (neergaande sapstroom). Maximaal één toepassing per jaar. Lees meer
Aantal views (15470)
In de fruitteelt (appelaars, perelaars), wijnbouw

In de fruitteelt (appelaars, perelaars), wijnbouw

Toepassing: Al dan niet met een bodemherbicide (toepassen aan de toegelaten dosis). Opmerking: - bladeren, takken en onverhoute bast, alsook stoot- en snoeiwonden van de bomen niet met de spuitvloeistof raken, omdat anders ernstige schade kan optreden. - wortelopslag mag wel worden geraakt indien de behandeling wordt uitgevoerd voor 1 juli. - niet spuiten op stammen... Lees meer
Aantal views (5593)
Landbouwgronden met tussenteelten (Tijdelijk onbeteelde landbouwgronden)

Landbouwgronden met tussenteelten (Tijdelijk onbeteelde landbouwgronden)

Bij volleveldstoepassing op onbeteelde terreinen: Stoppels, terreinen bestemd voor de inplanting van een gewas, op de ploegvoor, kopakkers, braak, vernietiging van groenbemesters, tijdelijk grasland, herzaai van permanent grasland, aanleg van nieuwe weiden. Toepassing: Vernietiging van kweek en andere ongewenste soorten bij graslandhernieuwing. Herinzaai van grasland bij voorkeur... Lees meer
Aantal views (5087)
Permanent onbeteelde verharde terreinen

Permanent onbeteelde verharde terreinen

Toepassen op plaatsen waar vegetatie ongewenst is: op verhardingen aangelegd met kasseien, beton, asfalt, stabilisé, grind- of steenslag zoals voetpaden, wegen, spoorwegen, industrieterreinen, parkings, opslagplaatsen en laad- en losplaatsen. Maximaal één toepassing per jaar. Dosis: zie gevoeligheidstabel der onkruiden verderop. Lees meer
Aantal views (5834)
In kerstsparren

In kerstsparren

Herfsttoepassing vollevelds over het gewas toe te passen in tenminste 2 jaar oude aanplantingen van Picea abies (P. excelsa) en Abies Nordmani anna (Nordmanspar). Toepassing: in het najaar vanaf het moment dat het jonge schot van de kerstsparren geheel is verhout. Dosis: 3,0 - 4,5 L/ha. Maximum één toepassing per 12 maanden.

Lees meer
Aantal views (5192)
RSS